Gypsy Boys Names and Meanings

Home / Gypsy Boys Names and Meanings
Name Origin MeaningM/FCelebrity Baby?Celebrity?Shortlist
ChavyGypsy-BoyShortlist
ChavyaGypsy-BoyShortlist
ChavyahGypsy-BoyShortlist
ChaveeGypsy-BoyShortlist
ChaveyGypsy-BoyShortlist
ChaviaGypsy-BoyShortlist
ChaviahGypsy-BoyShortlist
ChavieGypsy-BoyShortlist
RamaneeGypsyWanderer, Gypsy.BoyShortlist
RomaneyGypsyWanderer, Gypsy.BoyShortlist
RomaniGypsyWanderer, Gypsy.BoyShortlist
RomanieGypsyWanderer, Gypsy.BoyShortlist
PovGypsy-BoyShortlist
PiasGypsyFunBoyShortlist
PatrinGypsyTrailblazerBoyShortlist
NicabarGypsy-BoyShortlist
NycabarGypsy-BoyShortlist
NavGypsyNameBoyShortlist
NevGypsy-BoyShortlist
MerripenGypsyLife and death.BoyShortlist
ManderGypsy-BoyShortlist
MandarGypsy-BoyShortlist
MandirGypsy-BoyShortlist
MandorGypsy-BoyShortlist
MandyrGypsy-BoyShortlist
LutherumGypsySlumberBoyShortlist
LenzaGypsy-BoyShortlist
LenzahGypsy-BoyShortlist
LenzarGypsy-BoyShortlist
LendarGypsyFrom his parents.BoyShortlist
LennorGypsySpring/Summer time.BoyShortlist
LensarGypsy-BoyShortlist
LensahGypsy-BoyShortlist
KirsturGypsyRiderBoyShortlist
KysturGypsyRiderBoyShortlist
KereyGypsyHomeward bound.BoyShortlist
KereeGypsy-BoyShortlist
JibbenGypsy-BoyShortlist
JbGypsy-BoyShortlist
JivvilGypsy-BoyShortlist
JalGypsyWandererBoyShortlist
JallGypsyWandererBoyShortlist
GarridanGypsyYou hid.BoyShortlist
FordellGypsy-BoyShortlist
FordelleGypsy-BoyShortlist
FordelGypsyForgivenBoyShortlist
FordalGypsy-BoyShortlist
FordeleGypsy-BoyShortlist
DurrilGypsy-BoyShortlist
DurrylGypsy-BoyShortlist